Привет! Вие отворихте документа "Меню: Същност на Откровението"

   Ако използвате браузер Microsoft Edge и активирате модула „Четене на глас на тази страница” със символа „А” или Ctrl+Shift+U, ще можете да чуете съдържанието на съответния документ. С браузер Microsoft Edge на мобилен телефон можете да активирате символите „Разтворена книга с говорител” и символ „А”, да прочетете текста в удобна големина, както и да прослушате съдържанието на документа. Така удобно ще се запознаете и изучите документите и с мобилните си телефони.

 

Предисловие

1. Божество и божественост

2. Бог

3. Първият източник и център

4. Вселенска реалност

5. Личностни реалности

6. Енергия и модел

7. Висшето същество

8. Бог-седмократният

9. Бог-пределният

10. Бог-абсолютният

11.Трите абсолюта

12.Троиците

 

 

ЧАСТ I    Централната и свръхвселените

1.Всеобщият Баща

1.Името на Отеца

2.Реалността на Бога

3.Бог е всеобщ дух

4.Тайнството на Бога

5.Личността на Всеобщия Отец

6.Личността във вселената

7.Духовната ценност на разбирането на личността

 

2.Природата на Бога

1.Безкрайността на Бога

2.Вечното съвършенство на Отеца

3.Правосъдието и праведността

4.Божието милосърдие

5.Любовта на Бога

6.Добродетелта на Бога

7.Божествената истина и красота

 

3.Атрибутите на Бога

1.Вездесъщността на Бога

2.Безкрайното могъщество на Бога

3.Всезнанието на Бога

4.Безкрайността на Бога

5.Върховната власт на Отеца

6.Първенството на Отеца

 

4.Връзката между Бога и Вселената

1.Отношението на Отеца към Вселената

2.Бог и природата

3.Неизменният характер на Бога

4.Осъзнаването на Бога

5.Погрешните представи за Бога

 

5.Връзката между Бога и индивида

1.Приближаването към Бога

2.Присъствието на Бога

3.Истинското поклонение

4.Бог в религията

5.Осъзнаването на Бога

6.Богът на личността

 

6.Вечният Син

1.Индивидуалността на Вечния Син

2.Същността на Вечния Син

3.Претворяването на любовта на Отеца

4.Атрибутите на Вечния Син

5.Ограниченията на Вечния Син

6.Разумът на Духа

7.Личността на Вечния Син

8.Осъзнаването на Вечния Син

 

7.Връзката на Вечния Син с Вселената

1.Контурът на духовната гравитация

2.Ръководството на Вечния Син

3.Връзката на Вечния Син с индивида

4.Божествените планове за усъвършенстване

5.Духът на посвещението

6.Райските Божии Синове

7.Висшето разкриване на Отеца

 

8.Безкрайният Дух

1.Богът на Действието

2.Природата на Безкрайния Дух

3.Връзката на Духа с Отеца и Сина

4.Духът на Божественото Служене

5.Присъствието на Бога

6.Личността на Безкрайния Дух

 

9.Връзката между Безкрайния Дух и Вселената

1.Атрибутите на Третия Източник и Център

2.Вездесъщият Дух

3.Всеобщият Оператор

4.Абсолютният разум

5.Служенето на разума

6.Кръгът на гравитацията на разума

7.Вселенското отражение

8.Личностите на Безкрайния Дух

 

10.Райската Троица

1.Саморазпространяването на Първия Източник и Център

2.Персонализацията на Божеството

3.Трите лица на Божеството

4.Троичното единство на Божеството

5.Функциите на Троицата

6.Неизменните синове на Троицата

7.Свръхуправлението на върховенството

8.Троицата отвъд пределите на Крайното

 

11.Вечният остров на Рая

1.Божествената обител

2.Природата на Вечния Остров

3.Горният Рай

4.Периферният Рай

5.Долният Рай

6.Респирацията на пространството

7.Пространствените функции на Рая

8.Гравитацията на Рая

9.Уникалността на Рая

 

12.Вселената на Вселените

1.Пространствените нива на Главната Вселена

2.Областта на Безусловния Абсолют

3.Всеобщата гравитация

4.Пространството и движението

5.Пространството и времето

6.Всеобщото свръхуправление

7.Частта и цялото

8.Материята, разумът и духът

9.Личностните реалности

 

13.Свещените сфери на Рая

1.Седемте свещени свята на Отеца

2.Взаимоотношенията между световете и Отеца

3.Свещените светове на Вечния Син

4.Световете на Безкрайния Дух

 

14.Централната Божествена Вселена

1.Системата Рай-Хавона

2.Строежът на Хавона

3.Световете на Хавона

4.Създанията на Централната Вселена

5.Животът в Хавона

6.Предназначението на Централната Вселена

 

15.Седемте свръхвселени

1.Пространственото ниво на свръхвселените

2.Структура на свръхвселените

3.Свръхвселената Орвонтон

4.Мъглявините — прародителки на вселените

5.Произходът на небесните тела

6.Сферите на пространството

7.Архитектурните сфери

8.Управлението и регулирането на енергията

9.Кръговете на свръхвселените

10.Управителите на свръхвселените

11.Съвещателната асамблея

12.Върховните съдилища

13.Правителствата на секторите

14.Целите на седемте свръхвселени

 

16.Седемте Главни Духа

1.Връзката с Триединното Божество

2.Връзката с Безкрайния Дух

3.Индивидуалността и разнообразието на главните духове

4.Атрибути и функции на главните духове

5.Връзката със създанията

6.Космическият разум

7.Нравствеността, добродетелта и личността

8.Урантийската личност

9.Реалността на човешкото съзнание

 

17.Седемте групи Висши Духове

1.Седемте Висши Администратора

2.Маджестон — ръководителят на системата за отразяване

3.Отразяващите Духове

4.Спомагателни Образи на Отразяващите Духове

5.Седемте Духа на Кръговете

6.Съзидателни Духове на Локалните Вселени

7.Спомагателните Духове на Разума

8.Функции на Върховните Духове

 

18.Висшите Троични Личности

1.Тринитизираните Тайнства на Върховността

2.Извечно Вечните

3.Извечно Древните

4.Извечно Съвършените

5.Съвременниците на Вечността

6.Извечно Единните

7.Извечно Верните

 

19.Еднородните Същества с Троичен произход

1.Троичните Синове-Учители

2.Възпитателите по Мъдрост

3.Божествените Съветници

4.Всеобщите Цензори

5.Свещените Троични Духове

6.Местните жители на Хавона

7.Жителите на Рая

 

20.Райските Божии Синове

1.Низходящите Божии Синове

2.Синовете-Арбитри

3.Съдебната дейност

4.Арбитражните мисии

5.Посвещаването на Райските Божии Синове

6.Посвещенията в образа на смъртни

7.Троичните Синове-Учители

8.Служенето на Дейналовците в локалните вселени

9.Планетарното служене на Дейналовците

10.Обединеното служене на Райските Синове

 

21.Райските Синове-Създатели

1.Произходът и природата на Синовете-Създатели

2.Създателите на локалните вселени

3.Пълновластието в локалната вселена

4.Посвещенията на Михаиловците

5.Връзката на Синовете-Владетели с Вселенатa

6.Предназначението на владетелите Михаиловци

 

22.Тринитизираните Божии Синове

1.Синовете, обхванати от Троицата

2.Могъщите Посланици

3.Снабдените с Върховни Пълномощия

4.Нямащите Име и Номер

5.Тринитизираните Опекуни

6.Тринитизираните Посланици

7.Методите за тринитизация

8.Синовете, тринитизирани от създания

9.Небесните Пазители

10.Помощниците на Върховните Синове

 

23.Единичните Посланици

1.Природата и произходът на Единичните Посланици

2.Назначенията на Единичните Посланици

3.Служенето на Единичните Посланици във времето и пространството

 

24.Върховните Личности на Безкрайния Дух

1.Надзирателите на Вселенските Кръгове

2.Регистраторите на Волеви Създания

3.Лични Помощници на Безкрайния Дух

4.Спомагателните Инспектори

5.Пълномощните Стражи

6.Придружителите на Смъртните Кандидати

7.Произходът на Придружителите на Смъртните Кандидати

 

25.Пространствените Войнства на Посланиците

1.Хавонските Подчинени

2.Всеобщите Миротворци

3.Широкомащабното служене на миротворците

4.Юридическите Съветници

5.Пазителите на Райските Архиви

6.Небесните Архивариуси

7.Моронтийните Спътници

8.Райските Спътници

 

26.Попечителски духове на централната вселена

1.Попечителските духове

2.Могъщите Свръхнафими

3.Третичните Свръхнафими

4.Вторичните Свръхнафими

5.Помощниците на странстващите

6.Придружителите до Върховността

7.Придружителите до Троицата

8.Придружителите до Сина

9.Придружителите до Отеца

10.Съветниците и Консултантите

11.Спътниците на Покоя

 

27.Служене на Първичните свръхнафими

1.Успокоителите

2.Ръководителите на назначенията

3.Тълкувателите на етиката

4.Възпитателите

5.Пазителите на знанията

6.Преподавателите по философия

7.Възпитателите по поклонение

 

28.Попечителски духове на свръхвселените

1.Тертиафимите

2.Омниафимите

3.Секонафимите

4.Първичните Секонафими

5.Вторичните Секонафими

6.Третичните Секонафими

7.Служенето на Секонафимите

 

29.Управляващите Вселенската Енергия

1.Седемте Върховни Управляващи Енергиите

2.Върховните Енергийни Центрове

3.Сферата на дейност на Енергийните центрове

4.Главните Физически Регулатори

5.Главните Организатори на Силата

 

30.Личности в Голямата Вселена

1.Райската класификация на живите същества

2.Уверският регистър на личностите

3.Доброволческите колонии

4.Възвисяващите се смъртни

 

31.Корпусът на Завършилите

1.Обитателите на Хавона

2.Гравитационните Посланици

3.Прославените Смъртни

4.Допуснатите Серафими

5.Прославените Материални Синове

6.Прославените Промеждутъчни Създания

7.Апостолите на Светлината

8.Трансценденталите

9.Архитектите на Мирозданието

10.Пътешествие в областта на Пределния

 

 

ЧАСТ II   Локалната вселена

32.Еволюцията на локалните вселени

1.Физическата поява на вселените

2.Организацията на вселената

3.Идеята за еволюция

4.Връзката на Бога с локалната вселена

5.Извечният и божествен замисъл

 

33.Администрация на локалната вселена

1.Михаил Небадонски

2.Властелинът на Небадон

3.Синът и Духът на вселената

4.Гавраил - Главният Администратор

5.Троичните посланици

6.Общото управление

7.Съдилищата на Небадон

8.Законодателните и изпълнителните функции

 

34. Майчинският Дух на локалната вселена

1.Персонализацията на Съзидателния Дух

2.Природата на Божествената Попечителка

3.Синът и Духът във времето и пространството

4.Кръговете на локалната вселена

5.Служенето на Духа

6.Духът в човека

7.Духът и плътта

 

35.Божиите Синове на локалната вселена

1.Бащата-Мелхиседек

2.Синовете Мелхиседек

3.Световете на Мелхиседек

4.Специалната дейност на Мелхиседек

5.Синовете Ворондадек

6.Бащите на съзвездия

7.Световете на Ворондадек

8.Синовете Ланонандек

9.Управителите-Ланонандек

10.Световете на Ланонандек

 

36.Носителите на Живот

1.Произходът и природата на Носителите на Живот

2.Световете на Носителите на Живота

3.Трансплантирането на живот

4.Мелхиседек - Носителите на Живот

5.Седемте спомагателни духове на разума

6.Живите сили

 

37.Личности на локалната вселена

1.Вселенските Помощници

2.Ярките Вечерни Звезди

3.Архангелите

4.Височайшите Помощници

5.Върховните Упълномощени

6.Небесните Наблюдатели

7.Учителите на Обителските Светове

8.Върховните духовни категории

9.Постоянните жители на локалната вселена

10.Другите групи на локалната вселена

 

38.Попечителски духове на локалната вселена

1.Произходът на Серафимите

2.Природата на Ангелите

3.Неразкритите Ангели

4.Серафическите светове

5.Подготовката на Серафимите

6.Серафическата организация

7.Херувимите и Сановимите

8.Еволюцията на Херувимите и Сановимите

9.Промеждутъчните Създания

 

39.Серафическите войнства

1.Върховните Серафими

2.Висшестоящите Серафими

3.Старшите Серафими

4.Управляващите Серафими

5.Планетарните помощници

6.Преходните попечители

7.Серафимите на бъдещето

8.Предназначението на Серафимите

9.Серафическият корпус на завършилите

 

40.Възходящи Божии Синове

1.Еволюционните Серафими

2.Възходящите Материални Синове

3.Преобразуваните Промеждутъчни Създания

4.Личностните Настройчици

5.Смъртните на времето и пространството

6.Вероизповедните Божии Синове

7.Смъртните, слели се с Отеца

8.Смъртните, слели се със Сина

9.Смъртните, слели се с Духа

10.Съдбата на възходящите създания

 

41.Физически аспекти на локалната вселена

1.Енергийните центрове на Небадон

2.Физическите контрольори на Сатания

3.Нашите звездни партньори

4.Плътността на Слънцето

5.Слънчевата радиация

6.Калцият - космически пътешественик

7.Източниците на слънчева енергия

8.Енергийните реакции на Слънцето

9.Стабилността на Слънцето

10.Произходът на обитаемите светове

 

42.Енергия - разум и материя

1.Райските сили и енергии

2.Всеобщите недуховни енергийни системи (Физическите енергии)

3.Класификация на материята

4.Превръщането на енергията и материята

5.Проявленията на вълновата енергия

6.Ултиматоните, електроните и атомите

7.Атомната материя

8.Атомната кохезия

9.Натурфилософията

10.Всеобщите недуховни енергийни системи (Системите на материалния разум)

11.Вселенските механизми

12.Структурата и формата - господство на разума

 

43.Съзвездията

1.Столичната сфера на Съзвездието

2.Правителството на Съзвездието

3.Всевишните на Норлатиадек

4.Планинският събор- Извечно Верният

5.Бащите на Едемия от времето на бунта на Луцифер

6.Божиите градини

7.Унивитатите

8.Образователните светове на Едемия

9.Гражданството на Едемия

 

44.Небесните творци

1.Небесните музиканти

2.Свещените пресъздаващи

3.Божествените строители

4.Регистраторите на мисли

5.Енергийните оператори

6.Художниците и декораторите

7.Хармонизаторите

8.Стремежите на смъртните и моронтийните постижения

 

45.Администрацията на локалната система

1.Световете на преходна култура

2.Властелинът на системата

3.Правителството на системата

4.Съветът на Двадесет и Четиримата

5.Материалните Синове

6.Адамическата подготовка на възходящите създания

7.Училищата на Мелхиседек

 

46.Столица на локалната система

1.Физически аспекти на Йерусем

2.Физически черти на Йерусем

3.Транслационната служба на Йерусем

4.Жилища и административни зони

5.Йерусемските кръгове

6.Квадрати: Административно-управленчески зони

7.Правоъгълници: Спорнаги

8.Йерусемските триъгълници

 

47.Седемте Обителски Свята

1.Светът на Завършилите

2.Изпитателният приют

3.Първият Обителски Свят

4.Вторият Обителски Свят

5.Третият Обителски Свят

6.Четвъртият Обителски Свят

7.Петият Обителски Свят

8.Шестият Обителски Свят

9.Седмият Обителски Свят

10.Гражданство в Йерусем

 

48.Моронтийният живот

1.Моронтийните материали

2.Управляващите моронтийната енергия

3.Моронтийните спътници

4.Управляващите реверсията

5.Учителите в Обителските Светове

6.Серафимите на моронтийните светове - преходните попечители

7.Моронтийните мота

8.Моронтийните прогресори

 

49.Населените светове

1.Планетарният живот

2.Планетарните физически типове

3.Световете на недишащите

4.Еволюционните волеви създания

5.Планетарните групи смъртни

6.Освобождаване от земен живот

 

50.Планетарните Принцове

1.Мисията на Принцовете

2.Планетарната администрация

3.Телесният персонал на Принца

4.Планетарната столица и училищата

5.Прогресиращата Цивилизация

6.Планетарната култура

7.Наградата за изолацията

 

51.Планетарните Адамовци

1.Произход и природа на Материалните Божии Синове

2.Пренос на Планетарните Адамовци

3.Адамическите мисии

4.Шестте еволюционни раси

5.Расово смесване - Посвещаване на Адамическата кръв

6.Едемическият режим

7.Обединено управление

 

52.Планетарните епохи на смъртните

1.Първобитният човек

2.Човекът в епохата след пристигането на Планетарен Принц

3.Човекът в епохата след пристигането на Адам

4. Човекът в епохата след пристигането на Син-Арбитър

5.Човекът в епохата след пристигането на Посвещенчески Син

6.Урантия в епохата след идването на Посвещенчески Син

7.Човекът в епохата след пристигането на Син-Учител

 

53.Бунтът на Луцифер

1.Водачите на бунта

2.Причините за бунта

3.Манифестът на Луцифер

4.Обявяване на бунта

5.Характер на конфликта

6.Преданият командир на Серафимите

7.История на бунта

8.Човешкият Син на Урантия

9.Настоящото състояние на бунта

 

54.Проблеми вследствие бунта на Луцифер

1.Истинската и лъжливата свобода

2.Похищаването на свободата

3.Отсрочване на правосъдието

4.Милосърдната отсрочка

5.Мъдростта на отсрочката

6.Триумфът на любовта

 

55.Сферите на светлината и живота

1.Моронтийният храм

2.Смъртта и преобразуването

3.Златният век

4.Реорганизацията на управлението

5.Върхът на материалното развитие

6.Смъртният индивид

7.Първият, или планетарен, етап

8.Вторият етап, или етапът Система

9.Третият етап, или етапът Съзвездие

10.Четвъртият етап, или етапът локална вселена

11.Етапите малък и голям сектор

12.Седмия етап, или етапът Свръхвселена

 

56.Всеобщото единство

1.Физическата координация

2.Интелектуалното единство

3.Духовното обединение

4.Личностното обединение

5.Единството на божествата

6.Обединението на Еволюционното Божество

7.Всеобщите последствия от еволюцията

8.Върховният обединител

9.Всеобщото абсолютно единство

10.Истината, красотата и добродетелта

 

 

ЧАСТ III    Историята на урантия

57.Произход на Урантия

1.Мъглявината Андроновер

2.Първичният мъглявинен стадий

3.Вторичният мъглявинен стадий

4.Третичният и Четвъртичният стадий

5.Произход на Монматия - слънчевата система на Урантия

6.Стадият на слънчевата система

7.Ерата на метеоритите, първичната планетарна атмосфера

8.Стабилизацията на кората, епоха на земетресения, световният океан, първият континент

 

58.Установяване живота на Урантия

1.Предпоставки за физически живот

2.Атмосферата на Урантия

3.Пространственото обкръжение

4.Ерата на зараждане на живота

5.Континенталният дрейф

6.Преходният период

7.Геоложката летопис

 

59.Ерата на морския живот на Урантия

1.Ранният морски живот в плитководните морета, епохата на трилобитите

2.Първият етап на на континенталните наводнения, епохата на безгръбначните животни

3.Вторият етап на големите наводнения, периодът на коралите, епохата на брахиоподите

4.Стадият на голям подем на сушата, периодът на вегетативния наземен живот, епохата на рибите

5.Стадият на наместване на кората, каменовъгленият период на папратовидните гори, епохата на жабите

6.Стадият на преходния климат, периодът на семенните растения, епохата на биологичните трусове

 

60.Урантия в ерата на ранния наземен живот

1.Епохата на ранните влечуги

2.Епохата на късните влечуги

3.Кредният период, периодът на цветоносните растения, епохата на птиците

4.Краят на кредния период

 

61.Ерата на млекопитаещите на Урантия

1.Стадият на новата континентална суша, епохата на ранните млекопитаещи

2.Стадият на нови наводнения, епохата на по-развитите млекопитаещи

3.Стадият на формиране на съвременните планини, епохата на слона и коня

4.Стадият на новото издигане на континентите, последната голяма миграция на млекопитаещите

5.Първият ледников период

6.Първобитният човек в ледниковия период

7.Продължението на ледниковия период

 

62.Ранните видове първобитен човек

1.Ранните лемури

2.Ранните млекопитаещи

3.Промеждутъчните млекопитаещи

4.Приматите

5.Първите човешки същества

6.Еволюцията на човешкия разум

7.Признаването като обитаем свят

 

63.Първото човешко семейство

1.Андон и Фонта

2.Бягството на близнаците

3.Семейството на Андон

4.Андоническите кланове

5.Разпръскване на Андонитите

6.Онагар - първият проповедник

7.Продължаването на живота на Андон и Фонта

 

64.Еволюционните цветни раси

1.Коренните Андонити

2.Фоксхолските племена

3.Бадонанските племена

4.Неандерталските раси

5.Произход на цветните раси

6.Шестте Сангикски раси на Урантия

7.Разпръскване на цветните раси

 

65.Свръхуправление на еволюцията

1.Функции на Носителите на живота

2.Еволюционната панорама

3.Съдействието на еволюцията

4.Урантийската епопея

5.Превратностите в еволюцията на живите същества

6.Еволюционните методи на живот

7.Еволюционните нива на разума

8.Еволюцията във времето и пространството

 

66.Планетарният Принц на Урантия

1.Принц Калигастия

2.Персоналът на Принца

3.Далматия — Градът на Принца

4.Ранният период на дейността на стоте

5.Организацията на стоте

6.Управлението на Принца

7.Животът в Далматия

8.Нещастията, донесени от Калигастия

 

67.Планетарният бунт

1.Предателството на Калигастия

2.Началото на бунта

3.Седемте решаващи години

4.Стотицата на Калигастия след бунта

5.Преките последици от бунта

6.Ван - непоколебимият

7.Далечните последици от греха

8.Човешкият герой от бунта

 

68.Началото на цивилизацията

1.Предпазна социализация

2.Факторите за социално развитие

3.Социализиращото въздействие на страха пред духовете

4.Еволюцията на нравите

5.Методите за използване на земята като средство за съществуване

6.Еволюцията на културата

 

69.Първобитните човешки институции

1.Основните човешки институции

2.Зараждането на промишленото производство

3.Разделението на труда

4.Възникването на търговията

5.Раждането на капитала

6.Значението на огъня за цивилизацията

7.Използване на животните

8.Владеенето на роби като фактор на цивилизацията

9.Частната собственост

 

70.Еволюция на управлението при хората

1.Възникването на войните

2.Социалното значение на войната

3.Първите човешки обединения

4.Клановете и племената

5.Зараждането на управлението

6.Монархическото управление

7.Първобитните клубове и тайните общества

8.Обществените класи

9.Правата на човека

10.Еволюцията на правосъдието

11.Законите и съдилищата

12.Разпределянето на гражданската власт

 

71.Развитие на държавата

1.Зачеването на държавата

2.Еволюцията на представителното управление

3.Идеалите на държавата

4.Развитие на цивилизацията

5.Еволюция на конкуренцията

6.Печалбата като мотив

7.Образованието

8.Характерът на държавността

 

72.Управлението на една съседна планета

1.Континенталната нация

2.Политическо устройство

3.Семеен живот

4.Системата за просвещение

5.Организация на промишлеността

6.Пенсионно осигуряване

7.Облагане с данъци

8.Специалните колежи

9.Система за всеобщо избирателно право

10.Борба с престъпността

11.Военна подготовка

12.Останалите нации

 

73.Едемската градина

1.Нодитите и Амадонитите

2.Планирането на градината

3.Местоположението на градината

4.Създаването на градината

5.Градинската обител

6.Дървото на живота

7.Съдбата на Едем

 

74.Адам и Ева

1.Адам и Ева в Йерусем

2.Пристигането на Адам и Ева

3.Адам и Ева се запознават с планетата

4.Първи вълнения

5.Управлението на Адам

6.Семейният живот на Адам и Ева

7.Животът в градината

8.Легендата за сътворението на света

 

75.Простъпката на Адам и Ева

1.Проблемът на Урантия

2.Заговорът на Калигастия

3.Изкушаването на Ева

4.Осъзнаването на простъпката

5.Последиците от простъпката

6.Адам и Ева напускат градината

7.Понижаването на статута на Адам и Ева

8.Така наричаното грехопадение на човека

 

76.Втората градина

1.Едемитите пристигат в Месопотамия

2.Каин и Авел

3.Животът в Месопотамия

4.Виолетовата раса

5.Смъртта на Адам и Ева

6.Продължаването на живота на Адам и Ева

 

77.Промеждутъчните създания

1.Първични промеждутъчни създания

2.Нодитската раса

3.Вавилонската кула

4.Центровете на цивилизацията на нодитите

5.Адамсон и Ратта

6.Вторичните промеждутъчни създания

7.Метежните промеждутъчни създания

8.Обединяване на промеждутъчните създания

9.Постоянните жители на Урантия

 

78.Виолетовата раса след епохата на Адам

1.Разпределянето на расите и културите

2.Адамитите във втората градина

3.Първите миграции на адамитите

4.Андитите

5.Миграцията на андитите

6.Последните преселения на андитите

7.Наводненията в Месопотамия

8.Шумерите - последните от андитите

 

79.Разпространение на андитите на изток

1.Андитите на Туркестан

2.Покоряването на Индия от андитите

3.Дравидийска Индия

4.Нахлуването на арийците в Индия

5.Червената и жълтата раси

6.Началото на китайската цивилизация

7.Андитите влизат в Китай

8.По-нататъшното развитие на китайската цивилизация

 

80.Разпространение на андитите на запад

1.Адамитите навлизат в Европа

2.Климатични и геоложки изменения

3.Кроманьоидният син човек

4.Нахлуване на андитите в Европа

5.Покоряването на северна Европа от андитите

6.Андитите край бреговете на Нил

7.Андитите от островите в средиземноморието

8.Дунавските андонити

9.Трите бели раси

 

81.Развиване на съвременна цивилизация

1.Люлката на цивилизацията

2.Средствата на цивилизацията

3.Градове, производство и търговия

4.Смесените раси

5.Културното общество

6.Запазване на цивилизацията

 

82.Еволюция на брака

1.Брачният инстинкт

2.Ограничителните табу

3.Ранните брачни структури

4.Бракът в епохата на отношението към собствеността

5.Ендогамията и екзогамията

6.Расовите смесвания

 

83.Институцията на брака

1.Бракът като обществена институция

2.Ухажването и годежът

3.Откупуването и зестрата

4.Сватбената церемония

5.Многобрачието

6.Истинската моногамия - бракът по двойки

7.Разтрогването на брачния съюз

8.Идеализирането на брака

 

84.Бракът и семейният живот

1.Първобитните връзки по двойки

2.Ранният матриархат

3.Семейството в епохата на патриархата

4.Положението на жената в древното общество

5.Жената в условията на еволюиращите нрави

6.Партньорството между мъжете и жените

7.Идеалът за семеен живот

8.Опасността от самонаслаждението

 

85.Източниците на поклонение

1.Поклонението пред камъните и хълмовете

2.Поклонението пред растенията и дърветата

3.Поклонението пред животните

4.Поклонението пред стихиите

5.Поклонението пред небесните тела

6.Поклонението пред човека

7.Спомагателните духове на поклонението и мъдростта

 

86.Ранната еволюция на религията

1.Случайност: сполука и несполука

2.Персонификацията на случайността

3.Смъртта - необяснимото

4.Представата за продължаването на живота след смъртта

5.Представата за призрака-душа

6.Средата на призраците-духове

7.Функцията на примитивната религия

 

87.Култовете към духове

1.Страхът от духове

2.Умиротворяването на духовете

3.Поклонението пред предците

4.Добрите и злите духове

5.Еволюцията на култа към духове

6.Принудата и заклинанието

7.Природата на култа

 

88.Фетиши, талисмани и магия

1.Вяра във фетишите

2.Еволюция на фетиша

3.Тотемизъм

4.Магия

5.Магически талисмани

6.Магически ритуали

 

89.Грях, жертвоприношение и изкупление

1.Табу

2.Концепцията за греха

3.Самоотречението и унижението

4.Произход на жертвоприношенията

5.Жертвоприношение и канибализъм

6.Еволюцията на жертвоприношенията на хора

7.Преобразуването на жертвоприношенията на хора

8.Изкуплението на заветите

9.Жертвоприношенията и причастията

10.Опрощаването на греха

 

90.Шаманство - знахари и жреци

1.Първите шамани — знахарите

2.Ритуалите на шаманите

3.Теорията за болестта и смъртта в шаманството

4.Медицината при шаманите

5.Жреците и ритуалите

 

91.Еволюция на молитвата

1.Примитивната молитва

2.Еволюцията на молитвата

3.Молитвата и второто “аз”

4.Етичната молитва

5.Социалните последствия на молитвата

6.Компетенцията на молитвата

7.Мистицизъм, екстаз и вдъхновение

8.Моленето като личен опит

9.Условия за ефективност на молитвата

 

92.По-нататъшната еволюция на религията

1.Еволюционната природа на религията

2.Религията и нравите

3.Природата на еволюционната религия

4.Дарът на откровението

5.Великите религиозни вождове

6.Съставните религии

7.По-нататъшната еволюция на религията

 

93.Макивента Мелхиседек

1.Инкарнацията на Макивента

2.Салимският мъдрец

3.Ученията на Мелхиседек

4.Религията на Салим

5.Избирането на Авраам

6.Заветът на Мелхиседек с Авраам

7.Мисионерите на Мелхиседек

8.Заминаването на Мелхиседек

9.След заминаването на Мелхиседек

10.Сегашният статут на Макивента Мелхиседек

 

94.Ученията на Мелхиседек на изток

1.Салимските учения във ведическа Индия

2.Брахманизмът

3.Брахманската философия

4.Индуистката религия

5.Борбата за истината в Китай

6.Лао-Дзъ и Конфуций

7.Гаутама Сидхартха

8.Будистката вяра

9.Разпространяването на будизма

10.Религията в Тибет

11.Философията на будизма

12.Концепцията за Бога в будизма

 

95.Ученията на Мелхиседек в Левант

1.Салимската религия в Месопотамия

2.Религията на древен Египет

3.Еволюцията на морала

4.Учението на Аменемоп

5.Необикновеният Ехнатон

6.Салимските учения в Иран

7.Салимските учения в Арабия

 

96.Яхве - Бог на евреите

1.Представата за божеството при семитите

2.Семитските народи

3.Несравнимият Мойсей

4.Провъзгласяването на Яхве

5.Ученията на Мойсей

6.Представата за Бога след смъртта на Мойсей

7.Псалмите и книгата на Йов

 

97.Развитие на представите за Бога сред древните евреи

1.Самуил - първият от древноеврейските пророци

2.Илия и Елисей

3.Яхве и Ваал

4.Амос и Осия

5.Първият Исая

6.Безстрашният Еремия

7.Вторият Исая

8.Свещената и светска история

9.Древноеврейската история

10.Древноеврейската религия

 

98.Ученията на Мелхиседек на запад

1.Религията на Салим при гърците

2.Гръцката философска мисъл

3.Ученията на Мелхиседек в Рим

4.Мистерийните култове

5.Култът към Митра

6.Митраизмът и християнството

7.Християнската религия

 

99.Социалните проблеми на религията

1.Религията и преобразуването на обществото

2.Слабостта на институционалната религия

3.Религията и вярващият

4.Трудностите на преходния период

5.Социалните аспекти на религията

6.Институционалната религия

7.Приносът на религията

 

100.Религията в опита на човека

1.Религиозният растеж

2.Духовният растеж

3.Концепциите за висшата ценност

4.Проблемите на растежа

5.Обръщането и мистицизмът

6.Признаците на религиозния живот

7.Върхът на религиозния живот

 

101.Истинската природа на религията

1.Истинската религия

2.Действителността на религията

3.Свойствата на религията

4.Ограниченията на откровението

5.Религията, разширена с откровение

6.Растящият религиозен опит

7.Личната философия на религията

8.Вярата и вярването

9.Религията и моралът

10.Религията като освободител на човека

 

102.Основите на религиозната вяра

1.Религиозната убеденост

2.Религията и реалността

3.Знанието, мъдростта и проницателността

4.Фактът на опита

5.Върховността на целенасочения потенциал

6.Несъмнеността на религиозната вяра

7.Неизбежността на божественото

8.Доказателствата на религията

 

103.Действителността на религиозния опит

1.Философия на религията

2.Религията и индивида

3.Религията и човешкият род

4.Духовното общуване

5.Произходът на идеалите

6.Философската координация

7.Науката и религията

8.Философията и религията

9.Същността на религията

 

104.Развитие на концепцията за Троицата

1.Урантийските концепции за Троицата

2.Единството на Троицата и множествеността на Божеството

3.Троиците и триединствата

4.Седемте триединства

5.Тройствените съюзи

 

105.Божество и реалност

1.Философската концепция за “АЗ СЪМ”

2.“АЗ СЪМ” като триединно и седмократно

3.Седемте Абсолюта на Безкрайността

4.Единството, двойствеността и триединството

5.Разпространяване на крайната реалност

6.Последствия от крайната реалност

7.Възникването на трансценденталните същности

 

106.Вселенските нива на реалността

1.Първичната асоциация на крайните функционални същности

2.Вторична висша крайна интеграция

3.Трансценденталното третично обединяване на реалността

4.Пределната четвъртична интеграция

5.Петата степен - фазата на коабсолютно обединение

6.Шестата степен - фазата на абсолютната интеграция

7.Окончателността на предназначението

8.Троицата на троиците

9.Екзистенциалното безкрайно обединение

 

107.Произход и същност на Настройчиците на Съзнанието

1.Произходът на Настройчиците на Съзнанието

2.Класификацията на Настройчиците

3.Сферата на Божествата — родина на Настройчиците

4.Същността и присъствието на Настройчиците

5.Разумността на Настройчиците

6.Настройчиците като чисто духовни същности

7.Настройчиците и личността

 

108.Мисия и дейност на Настройчиците на Съзнанието

1.Избирането и назначаването

2.Предпоставките за вселяване на Настройчик

3.Организацията и управлението

4.Връзката с другите духовни явления

5.Мисията на Настройчиците

6.Бог в човека

 

109.Връзка на Настройчиците с вселенските създания

1.Развитието на Настройчиците

2.Самодействащите Настройчици

3.Връзката на Настройчиците с типовете смъртни

4.Настройчиците и човешката личност

5.Материалните препятствия за вселяване на Настройчик

6.Съхраняването на истинските ценности

7.Предназначението на Личностните Настройчици

 

110.Връзка на Настройчиците с индивидуалните смъртни

1.Вселяването в смъртния разум

2.Настройчиците и човешката воля

3.Сътрудничеството с Настройчика

4.Дейността на Настройчика в разума

5.Погрешните представи за ръководството на Настройчиците

6.Седемте психически кръга

7.Постигането на безсмъртие

 

111.Настройчикът и душата

1.Разумът като арена на избора

2.Същността на душата

3.Еволюиращата душа

4.Вътрешният живот

5.Посвещаването на избора

6.Парадоксът на човека

7.Проблемът с Настройчика

 

112.Запазване на личността

1.Личността и реалността

2.Вътрешното “аз”

3.Феноменът на смъртта

4.Настройчиците след смъртта

5.Съхраняването на човешкия “аз”

6.Моронтийният “аз”

7.Сливането с Настройчика

 

113.Серафическите хранители на съдбата

1.Ангелите-хранители

2.Хранителите на съдбата

3.Връзката с другите духовни влияния

4.Областите на дейност на Серафимите

5.Серафическото служене на смъртните

6.Ангелите-хранители след смъртта

7.Серафимите и възходът

 

114.Серафическо планетарно управление

1.Върховната власт над Урантия

2.Съветът на планетарните наблюдатели

3.Местният управляващ

4.Всевишният наблюдател

5.Планетарното правителство

6.Главните Серафими за планетарен надзор

7.Резервният корпус на съдбата

 

115.Висшето Същество

1.Относителност на понятийните структури

2.Абсолютната основа на върховността

3.Изначалното, актуалното и потенциалното

4.Източници на висша реалност

5.Връзката на Висшия с Райската Троица

6.Връзката на Висшия с тройствените съюзи

7.Същността на Висшия

 

116.Всемогъщият-Висшият

1.Висшият Разум

2.Всемогъщият и Бог-Седмократният

3.Всемогъщият и Райското Божество

4.Всемогъщият и Висшите Създатели

5.Всемогъщият и Седмократните Управляващи

6.Господството на Духа

7.Живият организъм на Голямата Вселена

 

117.Бог-Висшият

1.Природата на Висшето Същество

2.Източникът на еволюционния растеж

3.Значението на Висшия за вселенските създания

4.Крайният Бог

5.Свръхдушата на творението

6.Търсенето на Висшия

7.Бъдещето на Висшия

 

118.Висшият и Пределният - време и пространство

1.Времето и вечността

2.Вездесъщността и повсеместността

3.Пространствено-времевите отношения

4.Първичната и вторичната причинност

5.Всемогъществото и взаимоприемливостта

6.Всемогъществото и всетворението

7.Всеведението и предназначението

8.Управлението и свръхуправлението

9.Механизмите на вселената

10.Функцията на провидението

 

119.Посвещенията на Христос Михаил

1.Първото посвещение

2.Второто посвещение

3.Третото посвещение

4.Четвъртото посвещение

5.Петото посвещение

6.Шестото посвещение

7.Седмото, последно посвещение

8.Следпосвещенческият статут на Михаил

 

 

ЧАСТ IV    Животът и ученията на Иисус

120.Посвещаването на Михаил на Урантия

1.Седмото посвещенческо поръчение

2.Ограниченията, свързани с посвещението

3.По-нататъшните съвети и препоръки

4.Инкарнацията - превръщането на двама в един

 

121.Епохата на посвещаването на Михаил

1.Западът в първи век след Христа

2.Еврейският народ

3.Езическият свят

4.Езическата философия

5.Езическите религии

6.Юдейската религия

7.Юдеите и езичниците

8.Предшестващите писмени свидетелства

 

122.Раждане и младенчество на Иисус

1.Йосиф и Мария

2.Гавраил се явява на Елисавета

3.Гавраил се явява на Мария

4.Сънят на Йосиф

5.Земните родители на Иисус

6.Домът в Назарет

7.Пътуването до Витлеем

8.Раждането на Иисус

9.Представянето в храма

10.Ирод действа

 

123.Ранното детство на Иисус

1.Завръщането в Назарет

2.Петата година (2 година преди н.е.)

3.Събитията през шестата година (1 година до н.е.)

4.Седмата година (1 година след н.е.)

5.Училищните години в Назарет

6.Неговата осма година (2 година след н.е.)

 

124.Късното детство на Иисус

1.Деветата година на Иисус (3 година след н.е.)

2.Десетата година (4 година след н.е.)

3.Единадесетата година (5 година след н.е.)

4.Дванадесетата година (6 година след н.е.)

5.Неговата тринадесета година (7 година след н.е.)

6.Пътуването до Йерусалим

 

125.Иисус в Йерусалим

1.Иисус разглежда храма

2.Иисус и Пасхата

3.Йосиф и Мария напускат Йерусалим

4.Първите два дни в храма

5.Третият ден в храма

6.Четвъртият ден в храма

 

126.Двете решаващи години

1.Неговата четиринадесета година (8 година след н.е.)

2.Смъртта на Йосиф

3.Петнадесетата година (9 година след н.е.)

4.Първата проповед в синагогата

5.Финансовите трудности

 

127.Юношеските години

1.Шестнадесетата година (10 година след н.е.)

2.Седемнадесетата година (11 година след н.е.)

3.Осемнадесетата година (12 година след н.е.)

4.Деветнадесетата година (13 година след н.е.)

5.Ребека, дъщерята на Езра

6.Неговата двадесета година (14 година след н.е.)

 

128.Иисус в периода на ранната зрелост

1.Двадесет и първата година (15 година след н.е.)

2.Двадесет и втората година (16 година след н.е.)

3.Двадесет и третата година (17 година след н.е.)

4.Епизодът в Дамаск

5.Двадесет и четвъртата година (18 година след н.е.)

6.Двадесет и петата година (19 година след н.е.)

7.Двадесет и шестата година (20 година след н.е.)

 

129.По-нататъшният живот на Иисус като възрастен

1.Двадесет и седмата година (21 година след н.е.)

2.Двадесет и осмата година (22 година след н.е.)

3.Двадесет и деветата година (23 година след н.е.)

4.Иисус-човекът

 

130.На път за Рим

1.В Йопия - беседата за Йон

2.В Кесария

3.В Александрия

4.Беседата за реалността

5.На остров Крит

6.Юношата, който се боеше

7.В Картаген - беседата за времето и пространството

8.По пътя към Неапол и Рим

 

131.Световните религии

1.Цинизъм

2.Юдаизъм

3.Будизъм

4.Индуизъм

5.Зороастризъм

6.Судуанизъм (Джайнизъм)

7.Индуизъм

8.Даоизъм

9.Конфуцианство

10.„Нашата религия”

 

132.В Рим

1.Истинските ценности

2.Добро и зло

3.Истината и вярата

4.Лично служене

5.Съветите към богатия човек

6.Социална опека

7.Пътувания в околностите на Рим

 

133.Завръщане от Рим

1.Милосърдие и правосъдие

2.Акостиране на кораба в Тарент

3.В Коринт

4.Индивидуални наставления в Коринт

5.В Атина - беседа за науката

6.В Ефес - беседата за душата

7.Пребиваването в Кипър - беседата за разума

8.В Антиохия

9.В Месопотамия

 

134.Преходните години

1.Тридесетата година (24 година след н.е.)

2.Пътешествието с кервана към Каспийско море

3.Урмските лекции

4.Суверенността - божествена и човешка

5.Политическа суверенност

6.Законът, свободата и суверенността

7.Тридесет и първата година (25 година от н.е.)

8.Пребиваването на планината Ермон

9.Времето на очакване

 

135.Йоан Кръстител

1.Йоан става назорей

2.Смъртта на Захария

3.Животът на един пастир

4.Смъртта на Елисавета

5.Царството Божие

6.Йоан започва да проповядва

7.Йоан отива на север

8.Срещата на Иисус и Йоан

9.Четиридесетте дни проповеди

10.Йоан отива на юг

11.Йоан в затвора

12.Смъртта на Йоан Кръстител

 

136.Кръщението и четиридесетте дни

1.Представите за очаквания Месия

2.Кръщаването на Иисус

3.Четиридесетте дни

4.Плановете за обществен труд

5.Първото велико решение

6.Второто решение

7.Третото решение

8.Четвъртото решение

9.Петото решение

10.Шестото решение

 

137.Очакване в Галилея

1.Избирането на първите четирима апостоли

2.Избирането на Филип и Натанаил

3.Посещението в Капернаум

4.Сватбата в Кана

5.Завръщането в Капернаум

6.Събитията от съботния ден

7.Четирите месеца подготовка

8.Проповедта за царството

 

138.Подготовка на посланиците на Царството

1.Последни наставления

2.Избирането на шестимата

3.Призоваването на Матей и Симон

4.Призоваването на близнаците

5.Призоваването на Тома и Юда

6.Седмицата на интензивна подготовка

7.Новото разочарование

8.Началото на дейността на дванадесетте апостоли

9.Петте месеца изпитания

10.Организацията на дванадесетте апостоли

 

139.Дванадесетте апостоли

1.Андрей Първозваният

2.Симон Петър

3.Яков Зеведеев

4.Йоан Зеведеев

5.Филип Любопитният

6.Честният Натанаил

7.Матей Левий

8.Тома Дидим

9.Яков и Юда Алфееви

10.Яков и Юда Алфееви

11.Симон Зелот

12.Юда Искариот

 

140.Посвещаването на дванадесетте за апостоли

1.Предварителните наставления

2.Посвещаването в сан

3.Проповедта на посвещението

4.Вие сте солта на Земята

5.Бащинската и братската любов

6.Вечерта в деня на посвещението

7.Седмицата след посвещаването като апостоли

8.В четвъртък на обед на езерото

9.Денят на духовното посвещение

10.Вечерта след духовното посвещение

 

141.Начало на обществения труд

1.Иисус и апостолите напускат Галилея

2.Законът на Бога и волята на Отеца

3.Пристигането в Аматус

4.Учението за Отеца

5.Духовното единство

6.Последната седмица в Аматус

7.Задйорданска Бетания

8.Работа в Йерихон

9.Заминаването за Йерусалим

 

142.Пасхата в Йерусалим

1.Обучението в храма

2.Божият гняв

3.Представата за Бога

4.Флавий и гръцката култура

5.Беседата за увереността

6.Срещата с Никодим

7.Урокът за семейството

8.В Южна Юдея

 

143.Преминаване през Самария

1.Проповедта в Архелаида

2.Урокът по самообладание

3.Развлечение и отдих

4.Евреите и самаряните

5.Жената от Сихар

6.Възраждането на вярата в Самария

7.Ученията за молитвата и поклонението

 

144.В Хеврон и в Декаполис

1.Лагерът в Хеврон

2.Беседата за молитвата

3.Молитвата на вярващия

4.Още за молитвата

5.Други форми на молитвата

6.Съвещанието с апостолите на Йоан Кръстител

7.В градовете на Декаполис

8.В лагера в Пела

9.Смъртта на Йоан Кръстител

 

145.Четири знаменателни дни в Капернаум

1.Риболовът

2.По обед в синагогата

3.Изцелението по залез слънце

4.Вечерта на същия ден

5.В неделя, рано сутринта

 

146.Първото проповедническо пътешествие по Галилея

1.Проповедта в Римон

2.В Йотапата

3.Спирането в Рама

4.Евангелието в Ирон

5.Отново в Кана

6.Наин и синът на вдовицата

7.В Ендор

 

147.Кратко посещение на Йерусалим

1.Слугата на центуриона

2.Пътешествието до Йерусалим

3.В Къпалнята на Витезда

4.Правилото на живота

5.На гости при фарисея Симон

6.Завръщането в Капернаум

7.Обратно на Капернаум

8.Празникът на духовната добродетел

 

148.Подготовка на евангелисти във Витсаида

1.Ново училище на пророците

2.Болницата във Витсаида

3.Делото на Отеца

4.Злото, грехът и пророкът

5.Смисълът на страданието

6.Погрешното разбиране на страданието - беседата за Йов

7.Човекът с изсъхналата ръка

8.Последната седмица във Витсаида

9.Изцеляването на парализирания

 

149.Второто проповедническо пътешествие

1.Широкото разпространяване на славата на Иисус

2.Отношението на хората

3.Враждебността на религиозните водачи

4.Успехите на проповедническото пътешествие

5.Урокът за доброволството

6.“Страхът господен”

7.Завръщането във Витсаида

 

150.Третото проповедническо пътешествие

1.Женският евангелски корпус

2.Обстановката в Магдала

3.Събота в Тивериада

4.Изпращането на апостолите по двойки

5.Какво да направя, за да се спася?

6.Вечерните уроци

7.Пребиваването в Назарет

8.Съботно богослужение

9.Назарет отхвърля Иисус

 

151.Време за очакване и обучение край морето

1.Притчата за сеяча

2.Тълкуването на притчите

3.Още за притчите

4.Новите притчи край морето

5.Посещението на Хереса

6.Лудият от Хереса

 

152.Събитията, довели до кризата в Капернаум

1.В дома на Иаир

2.Нахранването на петте хиляди

3.Короноването

4.Нощното видение на Симон Петър

5.Завръщането във Витсаида

6.В Генисарет

7.В Йерусалим

 

153.Кризата в Капернаум

1.Обстановката в Синагогата

2.Епохалната проповед

3.Заключителната среща

4.Последните думи в синагогата

5.Съботната вечер

 

154.Последни дни в Капернаум

1.Седмицата на съвещания

2.Седмицата за отдих

3.Второто съвещание в Тивериада

4.Съботната вечер в Капернаум

5.Паметната неделна сутрин

6.Пристигането на семейството на Иисус

7.Прибързаното бягство

 

155.Бягство през северна Галилея

1.Защо беснеят езичниците?

2.Евангелистите в Хоразин

3.В Кесария Филипова

4.На път към Финикия

5.Беседата за истинската религия

6.Втората беседа за религията

 

156.Пребиваване в Тир и Сидон

1.Сирийката

2.Обучението в Сидон

3.Пътешествието по крайбрежието на север

4.В Тир

5.Учението на Иисус в Тир

6.Завръщането от Финикия

 

157.В Кесария Филипова

1.Събирачът на храмовия данък

2.Във Витсаида-Юлия

3.Признанието на Петър

4.Беседата за Царството

5.Новото разбиране

6.На следващия ден

7.Беседите на Андрей

 

158.Планината на преображението

1.Преображението

2.Спускането от планината

3.Значението на преображението

4.Момчето, страдащо от епилепсия

5.Иисус изцелява момчето

6.В градината на Селса

7.Протестът на Петър

8.В дома на Петър

 

159.Пътешествие в Декаполис

1.Проповедта за прошката

2.Непознатият проповедник

3.Наставлението за учителите и вярващите

4.Разговорът с Натанаил

5.Позитивният характер на религията на Иисус

6.Завръщането в Магадан

 

160.Родан от Александрия

1.Гръцката философия на Родан

2.Изкуството на живота

3.Съблазните на зрелостта

4.Уравновесеността на зрелостта

5.Религията на идеала

 

161.Продължение на беседата с Родан

1.Личността на Бога

2.Божествената същност на Иисус

3.Човешкият и божествен разум на Иисус

 

162.На Празника на шатрите

1.Опасностите, свързани с посещението на Йерусалим

2.Първата реч в храма

3.Жената, уличена в прелюбодеяние

4.Празникът на шатрите

5.Проповедта за светлината на света

6.Беседата за водата на живота

7.Беседата за духовната свобода

8.Срещата с Марта и Мария

9.Във Витлеем с Абнер

 

163.Посвещаването на седемдесетте в Магадан

1.Посвещаването на седемдесетте

2.Богатият младеж и другите

3.Дискусията за богатството

4.Прощаването със седемдесетте

5.Преместването на лагера в Пела

6.Завръщането на седемдесетте

7.Подготовката за последната мисия

 

164.На празника освещение на храма

1.Разказът за добрия самарянин

2.В Йерусалим

3.Изцеляването на слепия просяк

4.Йосия застава пред Синедриона

5.Обучението в притвора на Соломон

 

165.Начало на мисионерската дейност в Перея

1.В лагера край Пела

2.Проповедта за добрия пастир

3.Съботната проповед в Пела

4.Разделянето на наследството

5.Беседите с апостолите за богатството

6.Отговорът на въпроса на Петър

 

166.Последното посещение на северна Перея

1.Фарисеите в Рагаба

2.Десетимата прокажени

3.Проповедта в Гераса

4.Учението за нещастните случаи

5.Общината на Филаделфия

 

167.Посещението на Филаделфия

1.Закуската с фарисеите

2.Притчата за тържествената вечеря

3.Жената, обладана от Дух на Немощ

4.Вестта от Витания

5.По пътя към Витания

6.Благославянето на малките деца

7.Разговорът за ангелите

 

168.Възкресяването на Лазар

1.В гробницата на Лазар

2.Възкресяването на Лазар

3.Заседанието на Синедриона

4.Отговорът на молитвите

5.По-нататъшната съдба на Лазар

 

169.Последната седмица от обучението в Пела

1.Притчата за блудния син

2.Притчата за хитрия управител

3.Богаташът и беднякът

4.Отецът и неговото царство

 

170.Царството небесно

1.Представите за Царството небесно

2.Концепцията на Иисус за Царството

3.За праведността

4.Учението на Иисус за Царството

5.Последвалите представи за Царството

 

171.На път за Йерусалим

1.Тръгването от Пела

2.За изчисляването на стойността

3.Пътешествието из Перея

4.Обучението в Ливиас

5.Йерихонският слепец

6.Посещението при Зекхей

7.„Докато минаваше Иисус”

8.Притчата за талантите

 

172.Отиване в Йерусалим

1.Събота във Витания

2.Неделната сутрин с апостолите

3.Тръгването за Йерусалим

4.Посещението на храма

5.Отношението на апостолите

 

173.Понеделник в Йерусалим

1.Очистването на храма

2.Управителите оспорват властта на Учителя

3.Притчата за двамата сина

4.Притчата за отсъстващия земевладелец

5.Притчата за брачния пир

 

174.Вторник сутринта в храма

1.Божествената прошка

2.Въпросите на юдейските управители

3.Садукеите и неделята

4.Великата заповед

5.Делегацията на гърците

 

175.Последната проповед в храма

1.Проповедта

2.Статутът на евреина като индивид

3.Съдбовното заседание на Синедриона

4.Положението в Йерусалим

 

176.Във вторник вечерта на Елеонската планина

1.Разрушаването на Йерусалим

2.Второто пришествие на Учителя

3.Продължение на обсъждането в лагера

4.Завръщането на Михаил

 

177.Сряда, ден за отдих

1.Денят, прекаран насаме с Бога

2.Детство в кръга на семейството

3.Денят, прекаран в лагера

4.Юда и първосвещениците

5.Последните беседи

 

178.Последният ден в лагера

1.Беседата за синовството и гражданството

2.След обедната трапеза

3.На път за града

 

179.Тайната вечеря

1.Стремежът към предпочитание

2.Началото на вечерята

3.Умиването на краката на апостолите

4.Последното обръщение към предателя

5.Учредяването на възпоменателната вечеря

 

180.Прощалната реч

1.Новата заповед

2.Лозата и нейните клонки

3.Враждебността на света

4.Обещаният помощник

5.Духът на истината

6.Необходимостта от заминаване

 

181.Последни наставления и предупреждения

1.Последни утешения

2.Прощалните наставления към всеки от апостолите

 

182.В Гетсимания

1.Последната обща молитва

2.Един час преди предателството

3.Сам в Гетсимания

 

183.Предателство и арест

1.Волята на Отеца

2.Юда в града

3.Арестът на Учителя

4.Съвещанието край маслинената преса

5.На път към двореца на първосвещеника

 

184.Съдебното заседание на Синедриона

1.Разпитът при Ханан

2.Петър в двора

3.Съдебното заседание на Синедриона

4.Часът на унижения

5.Второто заседание на Трибунала

 

185.Съдът на Пилат

1.Понтий Пилат

2.Иисус застава пред Пилат

3.Насаме с Пилат

4.Иисус застава пред Ирод

5.Иисус се връща при Пилат

6.Последното възвание на Пилат

7.Последната беседа с Пилат

8.Трагичната капитулация на Пилат

 

186.Преди разпятието

1.Краят на Юда Искариот

2.Отношението на Учителя

3.Верният Давид Зеведеев

4.Подготовката за разпятието

5.Смъртта на Иисус и Пасхата

 

187.Разпъването

1.По пътя към Голгота

2.Разпъването

3.Свидетели на разпъването

4.Крадецът на кръста

5.Последният час на кръста

6.След разпъването

 

188.В гробницата

1.Погребението на Иисус

2.Охрана на гробницата

3.В съботния ден

4.Значението на смъртта на кръста

5.Уроците от кръста

 

189.Възкресението

1.Моронтийният преход

2.Материалното тяло на Иисус

3.Епохалното възкресение

4.Откриване на празната гробница

5.Петър и Йоан край гробницата

 

190.Моронтийните явявания на Иисус

1.Вестителите на възкресението

2.Явяванията на Иисус във Витания

3.В дома на Йосиф

4.Явяването пред гърците

5.Разходката с двамата братя

 

191.Явяванията пред апостолите и другите лидери

1.Явяването пред Петър

2.Първото явяване пред апостолите

3.В обществото на моронтийните създания

4.Десетото явяване (във Филаделфия)

5.Второто явяване пред апостолите

6.Явяването в Александрия

 

192.Явяванията в Галилея

1.Явяване край езерото

2.Беседи с апостолите по двама

3.На планината на посвещението

4.Събранието край езерото

 

193.Последните явявания и възнесението

1.Явяването в Сихар

2.Явяването във Финикия

3.Последното явяване в Йерусалим

4.Причини за падението на Юда

5.Възнесението на учителя

6.Петър свиква вярващите

 

194.Посвещаването на Духа на Истината

1.Проповедта в деня на Петдесетница

2.Значението на Петдесетница

3.Какво стана на Петдесетница

4.Ранната християнска църква

 

195.След Петдесетница

1.Влиянието на гърците

2.Римското влияние

3.Под властта на римската империя

4.Европейският мрак на мракобесието

5.Проблемът на съвременността

6.Материализмът

7.Уязвимостта на материализма

8.Секуларният тоталитаризъм

9.Проблемът на християнството

 

196.Вярата на Иисус

1.Иисус-човекът

2.Религията на Иисус

3.Върховенството на религията