Привет! Вие отворихте документа "Личности в Голямата Вселена"

Личности в Голямата Вселена

 

(30:0.1)  ЛИЧНОСТИТЕ и неличностните организми, функциониращи понастоящем в Рая и в голямата вселена, образуват почти безкрайно множество живи същества. Даже броят на основните категории и типове би могъл да потресе човешкото въображение, а да не говорим за неизброимите подтипове и разновидности. Независимо от това, желателно е да дадем представа за двете основни класификации живи същества - подсказка за Райската класификация и съкратена версия на Уверския Регистър на Личностите.

(30:0.2)  Невъзможно е да се състави пълна и последователна класификация на личностите в голямата вселена, доколкото не всички групи са разкрити. За систематизирана класификация на всички групи би била необходима цяла поредица допълнителни глави и ново откровение. Такова концептуално разширяване на материала едва ли е желателно, тъй като то още за хиляда години би лишило смъртните от стимула за творчески размишления, даван от подобни частично разкрити представяния. Не е редно да разказваме на човека прекалено много. Това подтиска въображението.

 

Точка 1. Райската класификация на живите същества

(30:1.1)  Живите същества в Рая се класифицират в съответствие с изконната и придобита връзка с Райските Божества. По време на великите събрания на централната и свръхвселените присъстващите често се разпределят по групи в съответствие със своя произход: с троичен произход или постигнали Тройцата, с двойствен произход и произлезли от един източник. Не е лесно да се обясни Райската класификация на живите същества на смъртния разум, но ние сме упълномощени да предложим следната йерархия:

(30:1.2)  I. СЪЩЕСТВА С ТРИЕДИНЕН ПРОИЗХОД. Същества, сътворени и от трите Райски Божества - или сътворени като такива, или обединени в Тройцата, а също Тринитизираният Корпус, под което се подразбират всички групи тринитизирани същества - разкрити и неразкрити.

(30:1.3)  А. Върховни Духове

(30:1.4)  1. Седем Главни Духа.

(30:1.5)  2. Седем Върховни Администратора.

(30:1.6)  3. Седем категории Отразяващи Духове.

(30:1.7)  Б. Неизменни Синове на Тройцата

(30:1.8)  1. Тринитизирани Тайнства на Върховността.

(30:1.9)  2. Извечно Вечни.

(30:1.10)  3. Извечно Древни.

(30:1.11)  4. Извечно Съвършени.

(30:1.12)  5. Съвременици на Вечността.

(30:1.13)  6. Извечно Единни.

(30:1.14)  7. Извечно Верни.

(30:1.15)  8. Възпитатели в Мъдростта.

(30:1.16)  9. Божествени Съветници.

(30:1.17)  10. Всеобщи Цензори.

(30:1.18)  В. Същества с троичен произход и тринитизирани същества.

(30:1.19)  1. Троични Синове-Учители.

(30:1.20)  2. Свещени Троични Духове.

(30:1.21)  3. Обитатели на Хавона.

(30:1.22)  4. Жители на Рая.

(30:1.23)  5. Неразкрити същества с троичен произход.

(30:1.24)  6. Неразкрити същества, тринитизирани от Божествата.

(30:1.25)  7. Тринитизирани Синове на Постиженията.

(30:1.26)  8. Тринитизирани Синове на Отбора.

(30:1.27)  9. Тринитизирани Синове на Съвършенството.

(30:1.28)  10. Синове, тринитизирани от създания.

(30:1.29)  II. СЪЩЕСТВА С ДВОЙСТВЕН ПРОИЗХОД. Същества, произхождащи от които и да са две Райски Божества или създадени пряко или косвено от които и да са две същества, водещи началото си от Райските Божества.

(30:1.30)  А. Низходящи категории.

(30:1.31)  1. Синове-Създатели.

(30:1.32)  2. Синове-Арбитри.

(30:1.33)  3. Ясни Утринни Звезди.

(30:1.34)  4. Бащи-Мелхиседек.

(30:1.35)  5. Мелхиседек.

(30:1.36)  6. Ворондадек.

(30:1.37)  7. Ланонандек.

(30:1.38)  8. Ярки Вечерни Звезди

(30:1.39)  9. Архангели.

(30:1.40)  10. Носители на Живот.

(30:1.41)  11. Неразкрити Вселенски Помощници.

(30:1.42)  12. Неразкрити Божии Синове.

(30:1.43)   Б. Неизменни категории

(30:1.44)   1. Абандонтери.

(30:1.45)   2. Сузати.

(30:1.46)   3. Унивитати.

(30:1.47)   4. Спиронги.

(30:1.48)   5. Неразкрити същества с двойствен произход.

(30:1.49)   В. Възходящи категории

(30:1.50)   1. Смъртни, слели се с Настройчика.

(30:1.51)   2. Смъртни, слели се със Сина.

(30:1.52)   3. Смъртни, слели се с Духа.

(30:1.53)   4. Преобразувани промеждутъчни създания.

(30:1.54)   5. Неразкрити възходящи същества.

(30:1.55)   III. СЪЩЕСТВА С ЕДИНИЧЕН ПРОИЗХОД. Същества, произхождащи от което и да е едно Райско Божество или създадени пряко или косвено от което и да е същество, водещо началото си от Райските Божества.

(30:1.56)   А. Висши Духове

(30:1.57)   1. Гравитационни Посланици.

(30:1.58)   2. Седем Духа на Кръгове за Хавона.

(30:1.57)   3. Дванадесеткратни Помощници на Кръгове за Хавона.

(30:1.60)   4. Спомагателни Образи на Отразяващите Духове.

(30:1.61)   5. Майчински Духове на Вселените.

(30:1.62)   6. Седмократни Спомагателни Духове на Разума.

(30:1.63)   7. Неразкрити Същества, Произхождащи от Божества.

(30:1.64)   Б. Възходящи категории

(30:1.65)   1. Личностни Настройчици.

(30:1.66)   2. Възходящи Материални Синове.

(30:1.67)   3. Еволюционни Серафими.

(30:1.68)   4. Еволюционни Херувими.

(30:1.69)   5. Неразкрити Възходящи Създания.

(30:1.70)   В. Семейството на Безкрайния Дух

(30:1.71)   1. Единични Посланици.

(30:1.72)   2. Надзорници на Вселенските Кръгове.

(30:1.73)   3. Регистратори на Волеви Създания.

(30:1.74)   4. Лични помощници на Безкрайния Дух.

(30:1.75)   5. Спомагателни Инспектори.

(30:1.76)   6. Упълномощени Стражи.

(30:1.77)   7. Придружители на Смъртни Кандидати.

(30:1.78)   8. Хавонски Сервитали.

(30:1.79)   9. Всеобщи Миротворци.

(30:1.80)   10. Моронтийни Спътници.

(30:1.81)   11. Свръхнафими.

(30:1.82)   12. Секонафими.

(30:1.83)   13. Тертиафими.

(30:1.84)   14. Омниафими.

(30:1.85)   15. Серафими.

(30:1.86)   16. Херувими и Сановими.

(30:1.87)   17. Неразкрити Същества от Семейството на Духа.

(30:1.88)   18. Седем Върховни Управляващи Енергията.

(30:1.89)   19. Върховни Енергийни Центрове.

(30:1.90)   20. Главни Физически Регулатори.

(30:1.91)   21. Управляващи Моронтийната Енергия.

(30:1.92)   IV. ВЪЗНИКНАЛИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИ СЪЩЕСТВА. В Рая се намира голямо множество трансцендентални същества, чийто произход обикновено се разкрива на вселените на времето и пространството, едва след като тези вселени се утвърдят в светлината и живота. Такива същества не са нито създатели, нито създания; те представляват възникналите деца на божествеността, пределността и вечността. Тези „евентуални същества“ не са нито крайни, нито безкрайни: те са абсонитни, а абсонитността не е нито безкрайност, нито абсолютност.

(30:1.93)   Тези несъздадени несъздатели са вечно предани на Райската Тройца и послушни пред Крайния. Те съществуват на четири пределни нива на личностна активност и функционират на седем абсонитни нива в дванадесет големи категории, състоящи се от хиляди основни работни групи, всяка от които се разделя на седем класа. Тези възникнали същества включват следните категории:

(30:1.94)   1. Архитекти на Мирозданието.

(30:1.95)   2. Трансцендентални Регистратори.

(30:1.96)   3. Други трансцендентални същества.

(30:1.97)   4. Първични Възникнали Главни Организатори на Силата.

(30:1.98)   5. Вторични Трансцендентални Главни Организатори на Силата.

(30:1.99)   Като свръхличност Бог проявява; като личност Бог твори; като предличност Бог се разделя на частици; и такава частица на Бога е Настройчикът - създава в материалния и смъртен разум духовната душа в съответствие със свободния избор на личността, посветена на смъртното създание чрез родителското деяние на Бога като Баща.

(30:1.100)  V. ФРАГМЕНТИРАНИ БОЖЕСТВЕНИ СЪЩНОСТИ. Най-типични представители на тази категория живи реалии са произхождащите от Всеобщия Баща Настройчици на Съзнанието, макар че те в никакъв случай не са единствени частици доличностна реалност на Първия Източник и Център. Функциите на другите, различни от Настройчиците, частици са разнообразни и малко известни. Сливането с Настройчика или друга подобна частица превръща създанието в същество, сляло се с Отеца.

(30:1.101)   Тук е необходимо да включим и фрагментацията на предразумния дух на Третия Източник и Център, макар че едва ли можем да ги сравним с частиците на Отеца. Такива същества поразително се отличават от Настройчиците; като такива те не пребивават на Сферата на Духа и не се преместват по кръговете на гравитация на разума; те не се вселяват и в смъртните в течение на техния живот в плът. Те не са доличностни в този смисъл, в какъвто са Настройчиците; но такива частици на предразумния дух се посвещават на някои спасили се смъртни, които, сливайки се с тези частици, се превръщат в Смъртни, слели се с Духа - за разлика от Смъртните, слели се с Настройчика.

(30:1.102)   Още по-сложно е да се опише индивидуализираният дух на Сина-Създател - съюзът, който превръща създанието в смъртен, слял се със Сина. Съществуват и други частици на Божествата.

(30:1.103)   VI. СВРЪХЛИЧНОСТНИ СЪЩЕСТВА. Съществува голямо множество същества, неотнасящи се към личностните категории; те имат божествен произход и изпълняват многобройни функции във вселената на вселените. Някои от тези същества постоянно обитават в Райските светове на Сина, други - такива, като свръхличностните представители на Вечния Син, се срещат на други места. Голяма част от тях не са споменати в настоящите повествувания и опитите да опишем техните личностни създания биха били напълно безуспешни.

(30:1.104)   VII. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ И НЕРАЗКРИТИ КАТЕГОРИИ. В течение на настоящата вселенска епоха би било невъзможно да включим всички същества - личностни и други, в състава на класификацията, отнасяща се към сегашната епоха. Освен това не всички такива категории са разкрити в настоящите повествувания; затова в тези списъци многобройни категории са изпуснати. Сред тях са:

(30:1.105)   Завършилите Вселенския Път;

(30:1.106)   Условните Наместници на Крайния;

(30:1.107)   Безусловните Надзорници на Върховния;

(30:1.108)   Неразкритите Съзидателни Посредници на Извечно Древните;

(30:1.109)   Райският Маджестон;

(30:1.110)   Неназованите Отразяващи Свързочници на Маджестон;

(30:1.111)   Мидсонитните Категории на Локалните Вселени.

(30:1.112)   Не следва да се придава някакво особено значение на това, че тези категории са поставени тук заедно; обединява ги само това, че нито една от тях не влиза в приведената тук Райска класификация. Това са само единични примери за невлизащите в класификацията същества; все още ви предстои да се запознаете с много неразкрити категории.

(30:1.113)   Сред духовете има духовни организми, духовни сили, личностни духове, доличностни духове, свръхличностни духове, духовни реалии, духовни личности, но нито езикът, нито разумът на смъртните са адекватни за тяхното възприемане. При все това можем да отбележим, че не съществуват личности на „чистия разум“; само тогава организмът е способен да придобие личност, когато я дарява Бог, Който е Дух. Разумен организъм, който не е свързан нито с духовна, нито с физическа енергия, не е личност. Но в този смисъл, в който съществуват духовни личности, притежаващи разум, съществуват и разумни личности, притежаващи дух. Маджестон и неговите партньори са удачен пример за същества, в които преобладава разум, но има и по-добри примери за този тип, които са ви неизвестни. Съществуват даже цели неразкрити категории от подобни личности с разум, но те винаги са свързани с духа. Някои други неразкрити създания се причисляват към класа, които могат да се нарекат разумни- и физико-енергийни личности. Същества от такъв тип не реагират на духовната гравитация, но при все това са истински личности - те са обхванати от кръга на Отеца.

(30:1.114)   Настоящите повествувания даже не се опитват да претендират за изчерпателно описание на живите създания, създатели, реализиращите и други същества, които живеят, служат и се покланят в безбройните вселени на времето и в централната вселена на вечността. Вие, смъртните, сте личности, затова можем да ви описваме същества, които са дарени с личност. Но нима можем да ви обясним какво представлява едно същество, дарено с абсонитност?

 

Точка 2. Уверският регистър на личностите

(30:2.1)  Божественото семейство на живите същества е регистрирано на Уверса в седем общи раздела:

(30:2.2)  1. Райски Божества.

(30:2.3)  2. Върховни Духове.

(30:2.4)  3. Същества с троичен произход.

(30:2.5)  4. Божии Синове.

(30:2.6)  5. Личности на Безкрайния Дух.

(30:2.7)  6. Управляващи на Вселенската Енергия.

(30:2.8)  7. Корпус на Постоянното Гражданство.

(30:2.9)  Тези групи волеви създания се делят на многобройни класове и подкласове. Но изложението на тази класификация на личностите на голямата вселена се прави основно, за да покаже тези категории разумни същества, които са разкрити в настоящите повествувания; повечето от тях ще се срещат със смъртните на времето и ще станат част от техния опит при възхода им към Рая. Тези списъци не включват обширните категории вселенски същества, чиято дейност не е свързана с програмата за духовно извисяване на смъртните.

(30:2.10)  I. РАЙСКИ БОЖЕСТВА

(30:2.11)  1. Всеобщият Баща.

(30:2.12)  2. Вечният Син.

(30:2.13)  3. Безкрайният Дух.

(30:2.14)  II. ВЪРХОВНИ ДУХОВЕ

(30:2.15)  1. Седем Главни Духа.

(30:2.16)  2. Седем Върховни Администратора.

(30:2.17)  3. Седем Групи Отразяващи Духове.

(30:2.18)  4. Спомагателни Образи на Отразяващите Духове.

(30:2.19)  5. Седемте Духа на Кръговете.

(30:2.20)  6. Съзидателните Духове на Локалните Вселени.

(30:2.21)  7. Спомагателните Духове на Разума.

(30:2.22)  III. СЪЩЕСТВА С ТРОИЧЕН ПРОИЗХОД

(30:2.23)  1. Тринитизирани Тайнства на Върховността.

(30:2.24)  2. Извечно Вечни.

(30:2.25)  3. Извечно Древни.

(30:2.26)  4. Извечно Съвършени.

(30:2.27)  5. Съвременици на Вечността.

(30:2.28)  6. Извечно Единни.

(30:2.29)  7. Извечно Верни.

(30:2.30)  8. Троични Синове-Учители.

(30:2.31)  9. Възпитатели по Мъдрост.

(30:2.32)  10. Божествени Съветници.

(30:2.33)  11. Всеобщи Цензори.

(30:2.34)  12. Свещени Троични Духове.

(30:2.35)  13. Обитатели на Хавона.

(30:2.36)  14. Жители на Рая.

(30:2.37)  IV. БОЖИИ СИНОВЕ

(30:2.38)  А. Низходящи Синове

(30:2.39)  1. Синове-Създатели - Михаиловци.

(30:2.40)  2. Синове-Арбитри - Авоналовци.

(30:2.41)  3. Троични Синове-Учители - Дайналовци.

(30:2.42)  4. Синове-Мелхиседек.

(30:2.43)  5. Синове-Ворондадек.

(30:2.44)  6. Синове-Ланонандек.

(30:2.45)  7. Синове-Носители на Живот.

(30:2.46)  Б. Възходящи Синове

(30:2.47)  1. Смъртни, слели се с Бащата.

(30:2.48)  2. Смъртни, слели се със Сина.

(30:2.49)  3. Смъртни, слели се с Духа.

(30:2.50)  4. Еволюционни серафими.

(30:2.51)  5. Възходящи материални Синове.

(30:2.52)  6. Преобразувани Промеждутъчни Създания.

(30:2.53)  7. Персонализирани Настройчици.

(30:2.54)  В. Тринитизирани Синове

(30:2.55)  1. Могъщи Посланици.

(30:2.56)  2. Снабдени с Върховни Пълномощия.

(30:2.57)  3. Нямащи Име и Номер.

(30:2.58)  4. Тринитизирани Опекуни.

(30:2.59)  5. Тринитизирани Посланици.

(30:2.60)  6. Небесни Пазители.

(30:2.61)  7. Помощници на Върховните Синове.

(30:2.62)  8. Синове, тринитизирани от Възходящи Създания.

(30:2.63)  9. Синове, тринитизирани в Рая-Хавона.

(30:2.64)  10. Тринитизирани Синове на Съдбата.

(30:2.65)  V. ЛИЧНОСТИ НА БЕЗКРАЙНИЯ ДУХ

(30:2.66)  А. Върховни личности на Безкрайния Дух

(30:2.67)  1. Единични Посланици.

(30:2.68)  2. Надзорници на Вселенските Кръгове.

(30:2.69)  3. Регистратори на Волеви Създания.

(30:2.70)  4. Лични Помощници на Безкрайния Дух.

(30:2.71)  5. Спомагателни Инспектори.

(30:2.72)  6. Пълномощни Стражи.

(30:2.73)  7. Придружители на Смъртни Кандидати.

(30:2.74)  Б. Войнство на посланиците на пространството

(30:2.75)  1. Хавонски Сервитали.

(30:2.76)  2. Всеобщи Миротворци.

(30:2.77)  3. Юридически Съветници.

(30:2.78)  4. Пазители на Райските архиви.

(30:2.79)  5. Небесни Архивариуси.

(30:2.80)  6. Моронтийни спътници.

(30:2.81)  7. Райски спътници.

(30:2.82)  В. Попечителски духове

(30:2.83)  1. Свръхнафими.

(30:2.84)  2. Секонафими.

(30:2.85)  3. Тертиафими.

(30:2.86)  4. Омниафими.

(30:2.87)  5. Серафими.

(30:2.88)  6. Херувими и Сановими.

(30:2.89)  7. Промеждутъчни Създания.

(30:2.90)  VI. УПРАВЛЯВАЩИ ВСЕЛЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ

(30:2.91)  А. Седем Върховни Управляващи Енергията

(30:2.92)  Б. Върховни Енергийни Центрове

(30:2.93)  1. Върховни Управляващи на Центровете.

(30:2.94)  2. Хавонски Центрове.

(30:2.95)  3. Центрове на Свръхвселените.

(30:2.96)  4. Центрове на Локалните Вселени.

(30:2.97)  5. Центрове на Съзвездия.

(30:2.98)  6. Центрове на Системи.

(30:2.99)  7. Некласифицирани Центрове.

(30:2.100)  В. Главни Физически Регулатори

(30:2.101)  1. Спомагателни Управляващи Енергията.

(30:2.102)  2. Механични Регулатори.

(30:2.103)  3. Преобразуватели на Енергия.

(30:2.104)  4. Предаватели на Енергия.

(30:2.105)  5. Първични Обединители.

(30:2.106)  6. Вторични Разединители.

(30:2.107)  7. Баромери и Хрономери.

(30:2.108)  Г. Управляващи Моронтийната Енергия

(30:2.109)  1. Регулатори на Кръгове.

(30:2.110)  2. Координатори на Системи.

(30:2.111)  3. Планетарни Опекуни.

(30:2.112)  4. Универсални Регулатори.

(30:2.113)  5. Стабилизатори на Връзки.

(30:2.114)  6. Селективни Групиращи.

(30:2.115)  7. Спомагателни Регистратори.

(30:2.116)  VII. КОРПУС НА ПОСТОЯННОТО ГРАЖДАНСТВО

(30:2.117)  1. Планетарни Промеждутъчни Създания.

(30:2.118)  2. Адамически Синове на Системи.

(30:2.119)  3. Унивитати на Съзвездия.

(30:2.120)  4. Сузати на Локалните Вселени.

(30:2.121)  5. Слели се с Духа Смъртни на Локалните Вселени.

(30:2.122)  6. Абандонтери на Свръхвселените.

(30:2.123)  7. Слели се със Сина Смъртни от Свръхвселените.

(30:2.124)  8. Обитатели на Хавона.

(30:2.125)  9. Обитатели на Райските сфери на Духа.

(30:2.126)  10. Обитатели на Райските сфери на Отеца.

(30:2.127)  11. Сътворени Жители на Рая.

(30:2.128)  12. Слели се с Настройчика си Смъртни Жители на Рая.

(30:2.129)  Такава е работната класификация на личностите на вселените в този вид, в който тя е известна в столичния свят на Уверса.

(30:2.130)   СМЕСЕНИ ГРУПИ ЛИЧНОСТИ. На Уверса съществуват данни за многобройни допълнителни групи разумни същества, които също са тясно свързани с организацията и управлението на голямата вселена. Сред такива категории са три смесени групи личности:

(30:2.131)  А. Райският Корпус за Завършили

(30:2.132)  1. Корпус на Смъртните Завършили.

(30:2.133)  2. Корпус на Райските Завършили.

(30:2.134)  3. Корпус на Тринитизираните Завършили.

(30:2.135)  4. Корпус на Съвместните Тринитизирани Завършили.

(30:2.136)  5. Корпус на Хавонските Завършили.

(30:2.137)  6. Корпус на Трансценденталните Завършили.

(30:2.138)  7. Корпус на Неразкритите Синове на Съдбата.

(30:2.139)  Корпусът на Смъртните Завършили се разглежда в следващото, последно повествувание от тази част.

(30:2.140)  Б. Вселенските Помощници

(30:2.141)  1. Ясни и Утринни Звезди.

(30:2.142)  2. Ярки Вечерни Звезди.

(30:2.143)  3. Архангели.

(30:2.144)  4. Всевишни Помощници.

(30:2.145)  5. Върховни Упълномощени.

(30:2.146)  6. Небесни Наблюдатели.

(30:2.147)  7. Учители от Обителските Светове.

(30:2.148)  Във всички столични светове на локалните и свръхвселените са осигурени съответни условия за дейността на тези същества, изпълняващи специални мисии и задачи на Синовете-Създатели - управителите на локалните вселени. Ние приемаме тези Вселенски Помощници на Уверса, но те не се отнасят към нашата юрисдикция. Тези посланици полагат своя труд и провеждат наблюдения, намирайки се в подчинение на Синовете-Създатели. По-подробно тяхната дейност е описана в разказа за вашата локална вселена.

(30:2.149)  В. Седемте доброволчески колонии

(30:2.150)   1. Изследователи на Звездите.

(30:2.151)   2. Небесни Занаятчии.

(30:2.152)   3. Управляващи Реверсията.

(30:2.153)   4. Преподаватели в Подготвителни Училища.

(30:2.154)   5. Различни Резервни Корпуси.

(30:2.155)   6. Стажанти.

(30:2.156)   7. Възходящи Странстващи.

(30:2.157)   Такива са организацията и управлението на тези седем групи същества във всички столични светове - от локалните системи до свръхвселените, особено в последните. Столиците на седемте свръхвселени са място за среща на почти всички класове и категории разумни същества. С изключение на многобройни групи обитатели на Рая-Хавона, тук могат да бъдат наблюдавани и изучавани волеви създания на всяка степен от съществуването им.

 

Точка 3. Доброволческите колонии

(30:3.1)  Седемте доброволчески колонии се намират на архитектурните сфери в течение на повече или или по-малко продължителен период от време, осъществявайки своите мисии и изпълнявайки специални назначения. Техният труд може да се опише по следния начин:

(30:3.2)  1. Изследователи на звездите - небесните астрономи; предпочитат да се трудят на сфери, подобни на Уверса, тъй като такива специално конструирани светове са необичайно благоприятни за техните наблюдения и разчети. Положението на Уверса в пространството е удобно за работата на тази колония не само предвид нейното централно местонахождение, но също така и затова, защото редом с нея няма гигантски живи или изгаснали слънца, които да довеждат до вълнение енергийните потоци. Тези изследователи нямат някаква непосредствена връзка с делата на свръхвселената; те са просто гости.

(30:3.3)  Астрономическата колония на Уверса обединява същества от много съседни светове, от централната вселена и даже от Норлатиадек. Всяко същество от всеки свят, система и вселена може да стане изследовател на звездите и може да се домогва до членство в един от корпусите небесни астрономи. Единственото изискване е: продължителност на живота и достатъчни познания в областта на пространствените светове, в частност, на техните физически закони на еволюцията и управлението. На изследователите на звездите не им се налага да служат в своите корпуси вечно, но никой от допуснатите в тази група няма право да я напусне по-рано от едно хилядолетие уверско време.

(30:3.4)  Понастоящем колонията звездни наблюдатели на Уверса наброява над един милион същества. Техният брой постоянно се мени, макар че някои остават за сравнително дълъг период от време. В своята работа те използват множество механични инструменти и физически приспособления; голяма помощ също така им оказват Единичните Посланици и други духовни пътешественици. В своите изследвания на звездите и наблюдения на пространството небесните астрономи постоянно използват живи енергийни трансформатори и предаватели, както и отразяващи личности. Те изучават всички форми и аспекти на материалните и енергийни явления в пространството, интересувайки се както от действието на силите, така и от звездните явления; в цялото пространство нищо не убягва от тяхното внимание.

(30:3.5)  Сходни астрономически колонии могат да се срещнат в столичните светове от секторите на свръхвселената, както и в архитектурните столици на локалните вселени и техните административни сектори. Само в Рая знанието е вродено; разбирането на физическата вселена в значителна степен зависи от наблюденията и изследванията.

(30:3.6)  2. Небесните занаятчии служат по цялото пространство на седемте свръхвселени. Възходящите смъртни за пръв път се срещат с тези групи на своя моронтиен път; затова тези занаятчии ще бъдат по-подробно разгледани в частта от настоящите повествувания, която се отнася към локалната вселена.

(30:3.7)  3. Управляващите Реверсията спомагат за отпускането и чувството за хумор - обръщане към спомени за миналото. Те са от огромна полза в практическото осъществяване на програмата на еволюцията на смъртните - особено на по-ранните степени на моронтийния път и духовния опит. Разказът за тези същества е включен в повествуванието за възхода на смъртните в локалната вселена.

(30:3.8)  4. Преподаватели в Подготвителни Училища. Във всеки свят, обитаван от възходящи смъртни, се намират многобройни корпуси учители от следващия свят с по-висока степен - нещо като подготвително училище за еволюиращи обитатели на съответната сфера, пореден етап от програмата за постепенен възход на странстващите на времето. Такива училища, използваните от тях методи за преподаване и проверка на знанията никак не приличат на това, което вие се опитвате да осъществите на Урантия.

(30:3.9)  Цялата програма за възход и еволюция на смъртните се характеризира с практиката за предаване на други същества на нова истина и опит непосредствено след тяхното придобиване. Проправяйки си път към Рая за дълги години обучение в училището за извисяване, вие ще бъдете учители за тези ученици, които по нивото на своето развитие стоят на едно стъпало по-долу от вас на стълбицата за възход.

(30:3.10)  5. Различните Резервни Корпуси. Множество същества не се намират под наше непосредствено наблюдение; те са събрани на Уверса като колонии на резервен корпус. Уверската колония включва седемдесет основни градации и либералната образователна програма позволява да се прекара известно време с тези необикновени личности. Аналогични общи резерви се намират в Салвингтон и другите вселенски столици; те биват изпращани за активна служба по разпореждане на съответните групови управляващи.

(30:3.11)  6. Стажанти. През различните столични светове като непрекъснат поток преминават небесните посетители от цялата вселена. Тези разнообразни същества се стичат към нас както поотделно, така и на цели класове като наблюдатели, студенти по обмен и практиканти. Понастоящем тази доброволческа уверска колония наброява над един милиард същества. В зависимост от характера на своята мисия някои от посетителите прекарват тук един ден, други се задържат една година. Тази колония включва почти всички класове вселенски същества, с изключение на личностите Създатели и смъртните на моронтия.

(30:3.12)  Смъртните на моронтия стажуват само в пределите на своята локална вселена. Техният диапазон се разширява до мащаба на свръхвселената само след придобиване на духовен статут. Повече от половината посетители в нашата колония са тези, които правят „спирка по пътя“, за да се запознаят със столицата Орвонтон. Такива личности могат да изпълняват вселенска задача или да прекарват свободното си от задачи време. Възможността да извършват пътешествия в пределите на своята вселена и да провеждат наблюдения е съставна част от еволюционния път на всички възходящи същества. Човешката страст към пътешествия и запознаване с живота на нови народи ще бъде напълно удовлетворена в течение на дългия и богат на събития възход към Рая през локалната, свръхвселената и централните вселени.

(30:3.13)  7. Възходящите странстващи. Според това как възходящите странстващи получават назначения в различните служби в съответствие със своето придвижване към Рая те биват разселвани като доброволчески колонии в различните столични сфери. Обикновено за такива групи изпълняващи своите задължения по цялата свръхвселена е свойствено самоуправлението. Те представляват постоянно изменящи се колонии, обединяващи всички категории еволюционни смъртни и техните възвисяващи се партньори.

 

Точка 4. Възвисяващите се смъртни

(30:4.1)  Макар запазилите живота си смъртни същества на времето и пространството да се наричат възвисяващи се странстващи, когато ги приемат за постепенен възход към Рая, тези еволюционни създания заемат толкова важно място в настоящите повествувания, че ние решихме да дадем кратък обзор на следните седем стадия от възходящия вселенски път:

(30:4.2)  1. Планетарни Смъртни.

(30:4.3)  2. Запазили Живота на Спящи Създания.

(30:4.4)  3. Студенти от Обителските Светове.

(30:4.5)  4. Моронтийни Прогресиращи.

(30:4.6)  5. Подопечни на Свръхвселените.

(30:4.7)  6. Хавонски Странстващи.

(30:4.8)  7. Пристигащи в Рая.

(30:4.9)  Следващият разказ отразява вселенския път на смъртните, слели се с Настройчиците си. Смъртните, слели се със Сина и Духа, частично преминават такъв път, но ние решихме да разкажем за смъртните, слели се с Настройчиците си, тъй като такова е предназначението на всички човешки раси на Урантия.

(30:4.10)  1. Планетарни смъртни. Всички смъртни са еволюционни същества с животински произход, притежаващи потенциалната възможност за възход. По произход, същност и предназначение тези различни групи и типове човешки същества имат някакво сходство с народите на Урантия. Във всеки свят човешките раси използват такова служене на Божиите Синове и се радват на присъствието на попечителските духове на времето. След естествената си смърт всички типове възходящи същества се обединяват в обителските светове в едно моронтийно семейство.

(30:4.11)  2. Запазили Живота на Спящи Създания. Съпровождани от личните си пазители на съдбата, всички смъртни със статут продължаване на живота преминават през вратата на естествената смърт и на третия период възстановяват личността си в обителските светове. Допуснатите до възход същества, които по някаква причина не са могли да достигнат ниво на интелектуално съвършенство и духовност, позволяващи им да имат лични хранители, не могат да преминат веднага в обителските светове. Такива спасили се души са принудени да останат в състояние на безсъзнателен сън чак до съдния ден от новата ера - новия съден период, пристигането на Божия Син, който огласява имената за цялата епоха и съди света; такава е общата практика по цялата Небадон. За Христос Михаил е било казано, че възнасяйки се на небето след завършването на своя труд на земята, той „отвел със себе си множество пленници“. И тези пленници били запазилите живота си спящи създания от дните на Адам до този ден, когато се извършило възкресението на Владетеля на Урантия.

(30:4.12)  Спящите смъртни не забелязват течението на времето; те изобщо не осъзнават продължителността на своя покой. При повторното създаване на личностите в края на епохата онези, които са преспали пет хиляди години, ще се държат точно така, както и тези, които са се намирали в състояние на покой в течение на пет дни. С изключение на времевото забавяне, такива запазили живота си смъртни преминават през режим на възход точно така, както и тези, които са избегнали повече или по-малко продължаващ сън на смъртта.

(30:4.13)  Такива класове планетарни странстващи от един и същи съден период се използват за групова моронтийна дейност в локалните вселени. Мобилизацията на толкова огромни групи има своите преимущества: това позволява на смъртните да остават заедно за продължително и ефективно служене.

(30:4.14)  3. Студенти от Обителските Светове. Всички запазили живота си смъртни, пробуждащи се в обителски светове, принадлежат към този клас. Физическото тяло от смъртна плът не възкръсва заедно със запазилия живота си спящ смъртен; то отново става на прах. С помощта на упълномощен серафим се създава ново тяло - моронтийна форма, нова жизнена обвивка за безсмъртната душа и върналия се Настройчик. Настройчикът е пазителят на духовното копие на разума на спящия смъртен. Прикрепеният серафим е пазителят на индивидуалността на запазилото живота си създание, неговата безсмъртна душа - в тази степен, в която тя е успяла да се развие. И когато тези двамата - Настройчикът и серафимът, отново съединяват заедно поверената им личностна собственост, появилият се нов индивид представлява възкресената стара личност, запазената еволюираща моронтийна индивидуалност на душата. Такова повторно съединяване на душата и Настройчика съвсем правомерно бива наричано възкресяване, повторно събиране на факторите на личността; но даже то ва не е изчерпателно обяснение на възраждането на личността. Макар че вие вероятно така и никога няма да разберете този необясним процес, ще дойде време, когато от собствен опит ще познаете неговата истинност, стига само да не отхвърлите плана за продължаване на живота.

(30:4.15)  Първоначалното пребиваване на смъртните в седемте свята за постепенна подготовка е обща практика за почти целия Орвонтон. Във всяка локална система, състояща се приблизително от хиляда обитаеми планети, съществуват седем обителски свята - обикновено това са спътници или подспътници на столицата на съответната система, които служат като приемни светове за повечето възходящи смъртни.

(30:4.16)  Понякога „обители“ наричат всички светове за подготовка на смъртни и именно такива сфери е имал предвид Иисус, когато е казал: „В дома на Моя Отец има много жилища.“ Оттук нататък в пределите на една група сфери - такива, каквито са обителските светове, възходящите създания ще се придвижват индивидуално от една сфера към друга, от един стадий на живот към друг, но те винаги - като единен клас - ще преминават от една степен на изучаване на вселената към друга.

(30:4.17)  4. Моронтийни прогресиращи. Започвайки с обителските светове и по-нататък - през сферата на системата, съзвездието и вселената, смъртните влизат в класа на моронтийните прогресиращи, пресичащи преходните сфери за възходящи смъртни. Издигайки се от низшите моронтийни светове към висшите, възходящите смъртни изпълняват безброй задачи съвместно със своите учители и в обществото на по-подготвени и старши братя.

(30:4.18)  Възходът в моронтия е свързан с по-нататъшно усъвършенстване на интелектуалната, духовна и личностна форма. Съхранилите живота си създания остават същества с тройствена природа. В течение на целия моронтиен опит те са подопечни на локалната вселена. Режимът на свръхвселената започва едва с откриването на духовния път.

(30:4.19)  Смъртните придобиват истинска духовна индивидуалност малко преди да напуснат столичния свят на локалната вселена и да се отправят в приемните светове на малкия сектор на свръхвселената. Преходът от заключителния моронтиен стадий към първия или най-ниския духовен статут не е толкова съществена промяна. Разумът, личността и характерът не биват засегнати при подобно придвижване; видоизменя се само формата. Но духовната форма е толкова реална, колкото и моронтийното тяло, и също толкова различима.

(30:4.20)  Преди напускането на локалната вселена и преди да тръгнат към приемните светове на свръхвселената, смъртните на времето получават потвърждение на своята духовна същност от Сина-Създател и Майчинския Дух на локалната вселена. От този момент нататък статутът на възходящите смъртни е определен завинаги. Подопечните на свръхвселените никога не са се отклонявали от пътя. Възходящите серафими също повишават своя статут в ангелската йерархия, когато напускат локалната вселена.

(30:4.21)  5. Подопечни на свръхвселените. Всички възходящи същества, пристигащи в подготвителните светове на свръхвселените, стават подопечни на Извечно Древните; те са преминали моронтийния живот на локалната вселена и сега са упълномощени духове. Като млади духове те пристъпват към възход в системата за образование и възпитание на свръхвселената, което започва в приемните сфери на малките сектори, продължава в образователните светове на десетте големи сектора и завършва във висшите образователни сфери в столицата на свръхвселената.

(30:4.22)  Съществуват три категории духовни учащи се, пребиваващи съответно в столичните светове за духовно развитие на малките сектори, големите сектори и свръхвселената. Ако при възхода в моронтия създанията се обучават и трудят в световете на локалната вселена, то, възвисявайки се духовно, те продължават да усвояват нови светове, едновременно практикувайки предаването на други на знанията, които са усвоили от емпиричните източници на мъдрост. Но обучението като духовно същество на свръхвселенски стадий на развитие се отличава напълно от всичко, на което е способно въображението на материалния човешки разум.

(30:4.23)  Преди да се отправят от свръхвселената към Хавона, възходящите странстващи преминават подробен курс по управление на свръхвселената, както и курс по управление на локалната вселена, усвоен от тях в рамките на придобиване на моронтиен опит. Преди да стигнат Хавона, техен основен предмет - но не единствено занятие, е усвояването на административното управление на локалната вселена и свръхвселената. Понастоящем причината за придобиване на целия този опит не е напълно понятна, но няма съмнение в това, че подобна подготовка е разумна и необходима предвид възможното бъдещо членство в Корпуса на Завършилите.

(30:4.24)  Режимът на свръхвселената не е еднакъв за всички възходящи същества. Те получават еднакво общо образование, но отделни групи и класове преминават курсове по специално обучение и особена подготовка.

(30:4.25)  6. Хавонски Странстващи. Когато развитието на духа бъде завършено, макар и не изчерпано, запазилият живота си смъртен започва да се готви за продължителния полет до Хавона, небесното царство на еволюиралите духове. На Земята сте били създание от плът и кръв; в локалната вселена сте били моронтийно същество; пребивавайки в свръхвселената, сте представлявали формиращ се дух; пристигайки в приемния свят на Хавона, вие действително и сериозно пристъпвате към духовно образование; в Рая ви предстои да се появите като станал вече съвършен дух.

(30:4.26)  Пътешествието от столичния свят на свръхвселената към приемните сфери на Хавона винаги се извършва поотделно. Обучение в класове или групи повече няма да има. Вие сте завършили юридическа и административна подготовка в еволюционните светове на времето и пространството. Започва вашето

(30:4.27)  лично образование, вашето индивидуално духовно възпитание. От начало до край, по цялата Хавона, обучението носи личен и трикратен характер: интелектуален, духовен и емпиричен.

(30:4.28)  Първото, което ви предстои да направите след пристигането си в Хавона, е да познаете и благодарите на вашия транспортен секонафим за дългото и безопасно пътешествие. След това ви представят на тези същества, които ще станат организатори на вашите първи занятия в Хавона. След това ще регистрирате своето пристигане и ще съставите благодарствено послание до Сина-Създател на вашата локална вселена, изразявайки своята любов към Отеца на вселената, благодарение на когото сте могли да извършите синовния възход. С това се изчерпват формалностите, свързани с пристигането ви в Хавона; след това ви се предоставя продължителна почивка; ориентирайки се, вие ще можете да потърсите своите приятели, познати и партньори по духовно извисяване. С помощта на системата за далечни връзки ще можете също така да узнаете кой от вашите познати е тръгнал за Хавона, след като вие сте напуснали Уверса.

(30:4.29)  Съобщението за вашето пристигане в приемния свят на Хавона ще бъде в надлежния срок изпратено в столицата на вашата локална вселена и лично предадено на вашия серафически пазител, където и да се намира той.

(30:4.30)  Възходящите смъртни са получили дълбоки познания в областта на еволюционните светове на пространството и сега започва тяхното продължително и благотворно общуване със сферите на съвършенството. Каква прекрасна подготовка за неизвестната бъдеща дейност дава този разнообразен, неповторим и необикновен опит! Но аз съм неспособен да ви разкажа за Хавона. Трябва да видите тези светове, за да оцените тяхната красота и да разберете тяхното величие.

(30:4.31)  7. Пристигащи в Рая. Достигайки Рая като постоянен обитател, вие започвате да усвоявате последователния курс по божественост и абсонитност. Вашият статут на постоянен обитател на Рая означава, че сте намерили Бога и че ви предстои зачисляване в Корпуса на Завършилите Смъртни. От всички създания на голямата вселена в тези Корпуси биват приемани само онези, които са се слели с Отеца. Само такива личности полагат клетва за завършил. Други същества с Райско съвършенство или онези, които са достигнали Рая, могат временно да бъдат прикрепвани към корпуса за завършили, но те не стават вечни изпълнители на неизвестната и неразкрита мисия на това растящо войнство от съвършени еволюционни ветерани на времето и пространството.

(30:4.32)  Пристигащите в Рая същества биват освобождавани за определен срок от задължения, след което започва тяхното общуване със седемте групи първични свръхнафими. Преминавайки курсове под ръководството на възпитателите по поклонение, те получават званието Райски випускници, след което - като завършили - биват назначавани в наблюдаващите и спомагателни служби по цялото обширно творение. Очевидно понастоящем Корпусът за Завършили Смъртни не се използва за някаква специфична или постоянна функция, макар че изпълнява многобройни задължения в сфери, встъпили в епохата на светлината и живота.

(30:4.33)   Даже ако за Корпуса на Завършилите Смъртни нямаше друго, неразкрито бъдеще, настоящото назначение на тези възходящи същества щеше да бъде съвършено адекватно и достойно. Тяхната днешна дейност напълно оправдава всеобщия план за еволюционно възвисяване. Но бъдещите епохи от еволюцията на сферите на външното пространство несъмнено ще послужат за по-нататъшно разкриване и по-пълно, божествено освещаване в мъдростта и милосърдието на Боговете, претворяващи своя божествен план за продължаване на живота и възход на смъртните.

(30:4.34)   Настоящото повествувание - заедно с това, което вече ви беше разкрито, и онова, което ще успеете да почерпите от документите за вашия собствен свят, представлява кратко описание на пътя на възходящия смъртен. Подобен път се отличава съществено от програмата на другите свръхвселени, но този разказ ви позволява да си създадете приблизителна представа за общия план за еволюцията на смъртните в този вид, в който той се осъществява в локалната вселена Небадон в седмия сегмент на голямата вселена - свръхвселената Орвонтон.

(30:4.35)  [Подготвено от Могъщ Посланик на Уверса.]